تولیدی

شمش قلع خالص

شمش قلع خالص
آند قلع

آند قلع

ورق قلع لواشکی

ورق قلع لواشکی
بابیت قلع با گرید های مختلف

بابیت قلع با گرید های مختلف

شمش قلع بدون سرب نقره دار (lead free)

سیم قلع لیدفری نقره دار

سیم قلع لیدفری نقره دار

شمش قلع ۶۳٪

سیم قلع ۶۳٪

سیم قلع ۶۳٪

شمش قلع ۵۰%

شمش قلع طبق آنالیز مشتری

شمش قلع ۳۳٪

شمش قلع ۳۳٪

میل قلع ۳۳%

شمش قلع ۲۵٪

شمش قلع ۲۵٪

میل قلع ۲۵%

شمش قلع ۲۰%

شمش قلع 20%

سیم قلع طبق آنالیز مشتری

اکسید قلع

keyboard_arrow_up