وارداتی

شمش قلع خالص مالزی

شمش قلع خالص مالزی

شمش قلع خالص اندونزی

شمش قلع خالص اندونزی

شمش قلع ۶۳٪(استانول)

سیم قلع ۶۳٪ استانول

سیم قلع ۶۳٪ استانول

شمش قلع ۶۳٪ (آساهی)

سیم قلع ۶۳٪(آساهی)

شمش قلع بیسموت

شمش قلع بیسموت

سیم قلع بدون سرب نقره دار (کره ای)

مایع فلکس (آساهی)

مایع فلکس (استانول)

مایع فلکس
سیم قلع ۳۳٪

سیم قلع ۳۳٪

keyboard_arrow_up